Aksaray Valiliği
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENEL KURUL

  • Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
  • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
  • Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.
  • Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Çagrı usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzügüne göre genel kurula katılma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakki bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çagrilir. Bu çagrida, çogunluk sağlanmaması sebebiyle Toplantı yapılamazsa, İkinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk Toplantı ile İkinci Toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çogunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, İlk toplantı için yapılan çagri usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler İkinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çagrilir.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı usulü
Genel kurula katılma hakki bulunan üyelerin listesi Toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak Toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakki bulunmayan üyeler Toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirecegi yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. toplantının yönetimi ve güvenliginin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüsülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandirilir. Genel kurulda her üyenin bir oy hakki vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüsülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyim atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin İkinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. Şube genel kurul Toplantıları Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örnegini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.
Genel Kurul Sonucu
23.11.2004 Tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüge giren 5253 sayılı yasanın 23. maddesine göre Dernek genel kurul toplantısını takip eden 30 gün içerisinde Mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür düzenlemesi getirilmiştir.
Genel Kurul Sonucunda istenen Evraklar :
Genel Kurul Sonuç Bildirimi (1 Adet) (Seçimle gelen herkes yedekleriyle beraber forma mutlaka yazılmalıdır. )
Genel Kurul Tutanağı (1 Adet) ( Örnek Genel Kurul Tutanağı )
İmzalı Üye Listesi (1 Adet)
Varsa Kongrelere Sunulan Önergeler
Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi :
MADDE 23. -- Dernekler, genel kurulu izleyen ( 30 ) otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de ayni usule tâbidir.
Şube genel kurulları
MADDE 7. -- Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Dernek genel kurulu ( Olağan/Olağanüstü ) divan tutanağı içeriğinde yer alması gerekenler
Toplantı yeri, tarihi, saati
Toplantı yeter sayısı,
Divan oluşumu
Alınan Kararların yeter sayısı
Seçim yapılmış ise alınan oylar
Divan başkanı ve üyelerinin ad, soyad ve imzala