Aksaray Valiliği
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge (14/01/2013)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İçişleri Bakanlığı bütçesinden, kamu yararı gözetilerek derneklere yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yardım yapılması, bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Başkan: Dernekler Dairesi Başkanını,

ç) Başkanlık: Dernekler Dairesi Başkanlığını,

d) Dernek: 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren tüzel kişiliğe sahip kuruluşları,

e) Gelişme raporu: Proje ile ilgili protokolün imzalanmasından itibaren yürütücü dernek tarafından proje kapsamında yapılan faaliyet ve harcamaların bildirildiği raporu,

f) (Değişik: 14/01/2013-215) Başvuru rehberi: Başvuru yapacak dernekler için Başkanlıkça yayımlanan; yapılacak proje yardımına ilişkin başvuru şekil ve şartlarını, uygun maliyetlerini, seçim ve değerlendirme kriterlerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri içeren belgeyi,

g) Kurul: Değerlendirme Kurulunu,

ğ) (Değişik: 14/01/2013-215) Sonuç raporu: Proje süresinin tamamlanmasından sonra en geç bir ay içinde dernek tarafından hazırlanan raporu

h) Yardım: Bakanlık bütçesinden derneklere yapılacak nakdi yardımı,

ı) Yönetmelik: 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Yapılma Esasları

Yardım konuları ve şartları

MADDE 5- (1) Yardım yapılabilecek konuların;

a) Kamu yararına ilişkin olması,

b) Derneğin tüzüğündeki amaçları ve çalışma konuları ile örtüşmesi,

c) (Ek bent: 14/01/2013-215) Projenin Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmış olması,

d) Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması,

e) Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

şartıyla, hangi konulardaki projelerin destekleneceği her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Yönerge kapsamında yardım yapılabilmesi için;

a) Bakanlık bütçesinden bu amaçla ödenek ayrılmış olması,

b) Bakanlıkça belirlenen konularda proje hazırlanmış olması,

c) Değerlendirme sonucunda yardım yapılması uygun görülen projenin Bakanlıkça onaylanmış olması,

ç) Dernek ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması,

gerekir.

Yardım yapılabilecek derneklerde aranacak şartlar

MADDE 6- (1) Yardım yapılabilecek derneklerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tüzüklerinde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması,

b) Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden dolayı son üç yıl içinde herhangi bir hapis veya adli para cezası almamış olması,

c) Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması,

ç) Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması,

d) 02/01/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması,

e) (Ek bent: 14/01/2013-215) Derneğin ilk genel kurul toplantısını yapmış ve organlarını oluşturmuş olması,

f) (Ek bent: 14/01/2013-215) Yönetmelik kapsamında alınan yardımların, amacına ve mevzuata uygun olarak kullanılmış olması,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme Ölçütleri ve Protokol

Başvuru

MADDE 7- (Değişik madde: 14/01/2013-215) (1) Başvuru, dernek tarafından Başvuru Rehberinde belirtilen şekilde yapılır.

(2) Valilik, yapılan başvuruyu valilik görüşü ile birilikte en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderir. Valilik görüşünde; derneğin yürüttüğü faaliyetlerin topluma faydalı nitelikte olup olmadığına, derneğin projeyi gerçekleştirme kapasitesinin yeterliliğine ve gerektiğinde ilgili birimlerin görüşlerine de yer verilir.

(3) Dernek tarafından yapılan başvuru, Başvuru Rehberinde belirtilen sürede yapılır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(4) Başvuru ile ilgili diğer hususlara Başvuru Rehberinde yer verilir.

Değerlendirme kurulu

MADDE 8- (1) Kurul; Başkanın başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığından en az daire başkanı seviyesinde birer temsilci, Başkan tarafından belirlenecek bir şube müdürü ve bir dernekler denetçisinden oluşur.

(2) Kurul, Mayıs ve Eylül aylarında olağan, gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.

(3) Kurul, serbest bırakılan bütçe ödenek oranları ölçüsünde o yıl için belirlenecek proje konularından hangilerine öncelik verileceğine karar verir.

Değerlendirilme ölçütleri ve onaylanması

MADDE 9- (1) Kurulca, dernekler tarafından sunulan projelerin değerlendirilmesinde;

a) Bu Yönergenin 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki şartları taşıması,

b) Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki ve personel imkânlarının yeterli olması,

c) Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerine yer verilmemiş olması,

ç) Projenin bütçesi belirlenirken mahalli imkânlardan ve diğer kaynaklardan azami ölçüde yararlanılmış olması,

d) Proje hakkında valiliğin ve varsa ilgili kurumların uygun görüşünün olması,

e) Avans verilmesini gerektiren bir proje olmaması,

f) (Ek bent: 14/01/2013-215) Projenin Başvuru Rehberine uygun olarak hazırlanmış olması,

ölçütleri dikkate alınır.

(2) Bütçesinin bir kısmı dernek tarafından karşılanan projelere, amacına uygun olarak proje sonuçlandırmış olan derneklerin projelerine veya birden fazla derneğin işbirliği ile yürütülecek olan projelere öncelik verilir.

(3) Devam eden proje sonuçlandırılmadan, aynı derneğin ikinci yardım başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(4) Kurul, projelerin değerlendirilmesi konusunda uzman kişi ve kurumlardan yararlanabilir.

(5) (Değişik fıkra: 14/01/2013-215) Başkanlık, proje ile ilgili olarak gerek duyulan konularda revize işlemleri ve ayrıntılı açıklamaları ilgili dernekten isteyebilir.

(6) Değerlendirmeler sonucunda yardım yapılması uygun bulunan projeler, Başkanlık tarafından Bakanlık onayına sunulur.

Protokol

MADDE 10- (1) (Değişik ibare: 14/01/2013-215) Projesi onaylanan derneğin başkanı veya yönetim kurulunun yetkilendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile Başkanlık arasında imzalanan protokol;

a) Projenin konusu, çalışma programı ve bütçe planını,

b) Proje süresini,

c) Gelişme raporunu verme süresini,

ç) İdari ve mali hükümlerini,

d) Gerekli ise avans miktarını,

e) Yardım ödeneğini aktarma planını,

f) Yardım için açılacak banka hesap numarasını,

g) Bu Yönergenin 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde belirtilen erteleme, durdurma ve yardımın geri alınmasına ilişkin hususları,

h) Bakanlığın denetim yetkisini ve bu yetkinin kullanılmasına ilişkin hususları,

ı) Taraflara ilişkin bilgileri,

i) Gerekli görülen diğer hususları

kapsar.

(2) Bu Yönergeye göre yapılacak tüm protokollerde, protokolde hüküm bulunmayan hallerde bu Yönerge, Yönetmelik ve ilgili Kanun hükümlerinin uygulanacağı açıkça yazılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımların Kullanılması, İzlenmesi ve Denetlenmesi Gelişme, izleme ve denetleme

MADDE 11- (1) Dernek, yardımın amaca uygun kullanıldığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların bir örneği ile proje kapsamındaki gelişme raporlarını projenin niteliğine göre, protokolde belirlenecek süreler dâhilinde valilik aracılığı ile Bakanlığa iletir.

(2) Başkanlık gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi veya denetleyicisi olarak görevlendirir.

(3) Bakanlık tarafından yardım yapılan projelerin, bu Yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yürütülüp yürütülmediği, gelişme (Mülga ibare:14/01/2013-215) (…) raporları ile takip edilir.

(4) (Mülga fıkra: 14/01/2013-215)

(5) Başkanlık, yapılan yardımla ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

Yardımların kamuoyuna açıklanması

MADDE 12- (1) Bakanlık, yardım yapılan derneklerin isim listesini, derneklere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığın internet sitesinde yayınlayarak kamuoyuna açıklar.

Erteleme ve durdurma

MADDE 13- (1) Mücbir sebepler nedeniyle yürütülemeyen projeler, derneğin talebi ve ilgili valiliğin görüşü alınarak Başkanlıkça ertelenebilir. Erteleme gerekçelerinin ortadan kalkması halinde, derneğin başvurusu üzerine Başkanlıkça proje yeniden başlatılır.

(2) İzleme ve denetim sonucu yönergede belirlenen usul ve esaslara uygun yürütülmediği anlaşılan projeler, kurulun kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde, Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucu proje yeniden başlatılır.

(3) Erteleme ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir. Durdurma veya erteleme süresinin altı ayı geçmesi durumunda 14 üncü madde hükümleri uygulanabilir.

Yardımın geri alınması

MADDE 14- (1) Yardım, başvuruda belirtilen amaç ve imzalanan protokol kapsamı dışında kullanılamaz. Amacın gerçekleşmesinin mücbir sebeplere bağlı olarak imkânsız hale gelmesi durumunda, kurul kararı ile amaç değiştirilebilir.

(2) Amacın gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amaca uygun olarak harcanamayacağının anlaşılması halinde, kurul projenin her aşamasında projeyi iptal edebilir. Kurul tarafından, proje kapsamında o güne kadar yapılan harcamalar değerlendirilir. Uygun bulunan harcamalar dışındaki yardım miktarı, durumun derneğe tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlığa iade edilir. Bu fıkra hükmüne göre alınan kurul kararları Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

(4) Yardımı süresi içinde iade etmeyen dernekler bu Yönerge kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

Sonuçlandırma

MADDE 15- (1) Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en geç bir ay içinde, projenin amacı doğrultusunda yürütüldüğüne ilişkin idari, teknik ve mali tüm sonuçları kapsayan sonuç raporu, dernek tarafından ilgili valilik aracılığı ile Bakanlığa iletilir.

(2) Sonuç raporu, görevlendirilen izleyici veya denetçi tarafından incelenerek, Başkanlığa sunulur. (Mülga ibare: 14/01/2013-215) (…) Gerekli görüldüğü hallerde sonuç raporu ilgili derneğe geri verilerek raporun içerik veya şekil yönünden revize edilmesi varsa eksik bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenir.

(3) (Ek fıkra: 14/01/2013-215) Başkanlıkça yapılan incelemeler sonucunda, projeye uygun olarak yapılmayan harcamaların Başkanlıkça iadesi istenir. İadesi istenilen tutar; durumun derneğe tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Başkanlıkça bildirilen hesaba yatırılır, bu süre içinde iade edilmemesi durumunda kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar, Yürürlük ve Yürütme

Sekreterya hizmetleri

MADDE 16- (1) Bu yönerge kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin sekreterya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.

Diğer hususlar

MADDE 17- (1) Projeye ilişkin valilikçe yapılacak değerlendirmelerde, ilgili kaymakamlığın görüşü alınır.

(2) Bu Yönergenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye; ilgililerin talebi üzerine, yapılması zorunlu ve özelliği olan yardımları bu Yönergenin bazı hükümlerinden istisna tutmaya Bakanlık yetkilidir.

(3) (Ek Fıkra: 14/01/2013-215) Başkanlık bu Yönergenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermek amacıyla gerekli gördüğü hususları başvuru rehberinde düzenlemeye yetkilidir.

(4) (Ek Fıkra: 14/01/2013-215) Zorunlu hallerde Başkanlığın uygun görüşü ile projelerde revize yapılabilir.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.