Aksaray Valiliği
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURULUŞ İŞLEMLERİ

A) DERNEK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER
B) ŞUBE KURULUŞLARINDA İSTENEN BELGELER
C) TEMSİLCİLİK KURULUŞUNDA İSTEEN BELGELER
D) FEDERASYON KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER
E) KONFEDERSAYON KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER
G) SANDIK KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER
A) DERNEK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER
· Tüzük (2 adet ve bütün sayfaları imzalı)
· Kuruluş bildirimi 2 adet kuruluş bildiriminde kimlik numarasının olması gerekiyor. Kuruluş Bildirimi (EK-2)
· Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi.
· Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi.
· Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösteren belgelerin fotokopileri.
· Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişilerin adı, soyadı, telefon numarası yerleşim yerlerini belirten liste. (1 Adet) Örnek Tebligat Formu
B) ŞUBE KURULUŞLARINDA İSTENEN BELGELER
· Tüzüklerinde şube açabileceşi belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı 2 adet Kuruluş Bildirimini (EK- 2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.
· İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüşü,
· Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
· Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
· Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
· Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
· Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.
· Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıcaçocuk dernekleri şubelerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.
C) TEMSİLCİLİK KURULUŞLARINDA İSTENEN BELGELER
Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir hükmü amirdir.
-Yönetim Kurulu Kararı Fotokopisi
-Görevlendirlicek kişilerin isim listesi.
-Dernek merkezi tarafından yazılmış dilekçe
D) FEDERASYON KURULUŞLARINDA İSTENEN BELGELER
Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile kurulurlar. Federasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek sureti ile tüzel kişilik kazanırlar.
Federasyon kurma başvuruları ve istenecek belgeler
· Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış 2 adet Kuruluş Bildirimi (EK- 2) ve aşağıda belirtilen ekler,
· federasyonun kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.
· Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü,
· Dernek tüzüklerinin; amaç, federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti,
· Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,
· kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,
· Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesi,
· Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.
E) KONFEDERASYON KURULUŞLARINDA İSTENEN BELGELER
· Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile kurulurlar. Konfederasyonlar kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiile tüzel kişilik kazanırlar.
· Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış 4 adet Kuruluş Bildirimi (EK- 2) ve aşağıda belirtilen ekler,
· Konfederasyonun kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.
· Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğü,
· Federasyon tüzüklerinin; amaç, konfederasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti,
· Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneği,
· Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneği,
· Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesi,
· Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste.
F) SANDIK KURULUŞLARINDA İSTENEN BELGELER
Sandık Kurma Şartları
Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler.
Derneklerin sandık kurabilmesi için;
Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması,
Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olması gerekir.
Sandık Üyeliği
Dernekler tarafından kurulan sandıklara, ilgili derneğin merkez ve şubelerine kayıtlı üyeler dışında üye kabul edilmez. Sandıklara üye olmak isteğe bağlıdır.sandık Üyeliğine kabul, sandık yönetim kurulu kararı ile olur.
Sandık Yönergesi
Her sandığın, dernek yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bir sandık yönergesi bulunur. Bu yönetmelikte aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
Sandığın adı,
Sandığın çalışma konuları,
Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları,
Sandık genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, görev ve yetkileri,
Sandık yönetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,
Sandık denetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,
Üyelerden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatının belirlenme ve tahsilat şekli,
Sandıkça oluşturulacak fonlar, bu fonlara katılma şartları, fonlardan yararlanma esasları, fonlardan yapılacak yardımların miktarı ve oranları,
Üyelerin sandıktan çıkması veya çıkarılmasının şartları,
Fonlarda biriken para ve hakların tasfiyesi ve geri verilmesi esas ve usulleri,
Fonlarda biriken paraların değerlendirilme esas ve usulleri, işletilecek paralardan elde edilecek faiz, kâr, temettü ve diğer deşerlerin, kullanımına dair esaslar,
Mikrokredi ve diğer borç para verme esas ve usulleri,
sandığın dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, mal varlığının tasfiye esasları.
Mikrokredi ve diğer borç para alacaklardan istenecek hizmet bedeli veya faiz oranları yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Sandığın Faaliyete Geçmesi
Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin yönetim kurulu üyelerince her sayfası imzalanmış bir sureti, genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde dernek başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilir.
sandık yönergesinin mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sandık genel kurulunun toplanması ve sandık organlarının oluşturulması zorunludur. sandık organlarının oluşturulmasına kadar, sandık işlemlerini yürütmeye dernek yönetim kurulu yetkilidir. sandığın ilk genel kurulu, dernek yönetim kurulunun çarşısı üzerine toplanır.
Sandık Organları
Her sandıkta;
Genel kurul,
Yönetim kurulu,
Denetim kurulu,oluşturulması zorunludur.
Sandık yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üye sayısı üçten az olamaz. sandık yönetim ve denetim kurulları sandık üyeleri arasından seçilir.
Sandık Genel Kurulu
Sandık genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan sandık üyelerinden oluşur. Üye sayısının çok olması veya üyelerin farklı yerleşim yerlerinde bulunması halinde genel kurulda nasıl temsil edilecekleri, sandık yönetmeliğinde düzenlenir. Genel kurulun toplantıya çağrılmasıyla, toplantı gündemi ve yeri, toplantı ve karar yeter sayısı ve kararların üyelere duyurulması konularında, sandığın bağlı bulunduğu dernek tüzüğünün bu konuları düzenleyen hükümleri uygulanır.
Sandıkların Yasal Durumu
Sandıklar, derneklerin bir yan kuruluşudur; bunların tüzel kişilikleri yoktur.
Sandık yönetim kurulu, dernek yönetim kurulunca verilecek yetkiye dayanarak, sandıkla ilgili konularda mahkemeler ve idare makamlarında sandığı temsil edebilir, sandığa izafeten her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
Sandığın Malları
Sandığın bütün mal ve hakları dernek malı sayılır. Taşınmazlar dernek adına tescil edilir, kullanma hakkı sandığa devredilir. Bu mallara karşı işlenen suçlar, dernek mallarına karşı işlenmiş sayılır ve sandık mallarına karşı suç işleyenler dernek malına karşı suç işleyenler gibi cezalandırılır.
Not : İlçe Kaymakamlıklarına müracaatlarda istenen evraklar 1 er arttırılarak verilir