Aksaray Valiliği
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERNEK KURULDUKTAK SONRA İLK OLAĞAN KONGRE SÜRECİNE KADAR YAPILMASI GEREKENLER

Derneğinizin kuruluş işlemleri bittikten sonra defterler İl Dernekler Müdürlüğüne ya da Notere tasdik ettirildikten sonra:

  1. 1. Adım. Görev dağılımı yapılarak en az bir kişiye yetki belgesi düzenlenmelidir.
  2. 2. Adım. Alındı belgesi bastırmak için matbaaya müracaat edilmelidir.
  3. 3. Adım. Dernek Mührü yaptırılmalıdır.
  4. 4. Adım. Herhangi Bir bankada hesap açılmalıdır.
  5. 5. Adım. Üye kayıtları yapılmalıdır.
  6. 6. Adım. Dernek kongreye hazırlanmalıdır.

Kuruluştan sonra ilk olağan kongreye kadar geçici yönetim kurulu üyelerinin ana görevi, derneği kongreye hazırlamaktır. Toplantı konferans vb organizasyon düzenleyebilir. Bazı etkinlikler ( yardım toplama, taşınmaz elde etme) işlemlerini yapamaz.İlk geçici yönetim kurulu toplantısında kurucu üyeler arasında görev dağılımının yapılması işlemleri kolaylaştıracaktır. (yetki belgesi, alındı belgesi, hesap açma, üye müracaat kararları, ilk toplantıda toplu yada ayrı ayrı alınmalıdır)Defterler usullerine göre doldurulmalı, tüm belgeler giden evrak defterinden kaydedilerek numara verilmelidir. Demirbaş alınmış ise (kağıt, mühür vb hariç ) bu deftere kayıt edilmelidir.YETKİ BELGESİNİN DÜZENLENMESİYönetim kurulu görev süresiyle sınırlı olan yetki belgesi, bir ya da birkaç kişiye gelirlerin toplanması için düzenlenmelidir. Gelir tahsil edecek kişilerin; açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek yönetim kurulu tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgeleri ilgili kişi/kişiler tarafından imzalandıktan sonra onbeş gün içerisinde üst yazı ile beraber dernekler birimlerine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

ÜYELİK MÜRACAATLARI KABULDerneğe üyelik başvuruları için form hazırlanabilir. Dernek yönetim kurulu, tüzük hükümlerine göre gerçek ya da tüzel kişiliklerin üyeliklerini 30 gün içersisinde kabul ya da reddederek sonuçlandırmak zorundadır. Sonucun yazı ile başvuru sahibine bildirilmesi gerekmektedir. Üyeliği kabul edilen kişilerin bilgileri, üye kayıt defterine yazılır.İLK GENEL KURUL HAZIRLIĞI VE UYGULAMAİlk kongre, tüzüğün tebliğ edilmesinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır. ( toplantı yeter sayısı sağlanamadığında, ikinci toplantının 6 aylık süreyi aşmayacak şekilde yapılması gerekmektedir.)Kongre kararında: Duyuru şekli ( yazı, e- posta ya da gazete ilanı ile mi yapılacağı), tarihi, yeri, saati ve gündem maddeleri belirtilir. Kongre kararı en az 15 gün önceden üyelere duyurulmalıdır.Kongre Usulü: Divan üyeleri önerge ile teklif edilerek seçilir. (Başkan, B.Yar. Katip) Divanda tekyetkilidivan başkanıdır. Divan Başkanı katılım sayısını açıklayarak ederek toplantıyı açar. Daha sonra gündem maddeleri sırayla işleme konur. Üyelerin genel kurulda açıklama hakkı vardır. Tüzük hükümlerine göre, genel kurul kararıyla yönetim kuruluna verilecek olan yetkiler veya alınacak kararlar alınabilir.(Taşınmaz mal alınması, şubeler açılması vb. kararlar ) Gündem sırasına göre seçim yapılır. Yetkili Organlar tüzük hükümlerine göre seçilmelidir.KONGRE SONRASI BİLDİRİM EVRAKLARI(1) adet Genel Kurul Sonuç Bildirimi Formu (1) adet divan tutanağı önergeler, kongreye katılanların listesi ve diğer ekler, genel kurulu izleyen 30 gün içerisinde mülki amirliğe teslim edilmelidir. Bu evraklar ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.

ALINDI BELGESİ (MAKBUZ) ALMAK İÇİNYönetim kurulu kararıyla; adedi, serisi (Seri A ve 000001 rakamından başlanır) hangi yetkili kişinin teslim alacağı, isim belirtilerek, alınan kararın fotokopisi ile beraber matbaaya talepte bulunulur. Alındı belgesi kayıt defterine kayıtları sıra ve seri numaralarına göre kayıt edilmelidir.

ALINDI BELGELERİ TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI ÖRNEĞİYetkili kişilerce: Basımevi'nden teslim alınan aşağıda başlangıç, bitiş ve seri numaraları yazılı Alındı Belgeleri kontrol edilmiş, noksansız oldukları tarafımızdan tespit edilmiş olup, (…… ) cilt Alındı Belgesi tam ve sağlam olarak Sayman üyeye teslim edilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi ve dokümanlar www.aksaraydernekler.gov.tr web adresinde mevcuttur.