Aksaray Valiliği
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsmail AVŞAR
İl Dernekler Müdür V.
 
 
 
 
 
AKSARAY İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çerçevesinde, hazırlanarak yürürlüğe konulan 03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 2908 sayılı Dernekler Kanunun 46. maddesinde yapılan değişiklikle; Dernekler ile ilgili hizmetleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Dairesi Başkanlığının kurulması ve aynı Kanunun 73. maddesinde yapılan değişiklikle de; İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek üzere illerde, Valilikler bünyesinde İl Dernekler Müdürlükleri, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde İlçe Dernekler Büro Şeflikleri ihdas edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı ana hizmet birimi olan, Dernekler Dairesi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak kurulan İl Müdürlüğümüz 05 Şubat 2004 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğünden konusuyla ilgili bütün belge ve dosyaları alarak faaliyete geçirilmiş olup, derneklerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine başlanılmıştır. Eş zamanlı olarak İlimize bağlı 6 (altı) ilçe merkezinde İlçe Dernekler Büro Şeflikleri oluşturularak faaliyetlerine başlamışlardır. İlimiz Ortaköy İlçesi İlçe Dernekler Büro Şefliğine 1 (bir) kadro öngörülmüş, 10 Mayıs 2004 tarihi itibariyle ataması yapılmıştır. Diğer ilçelerde işlemler İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.
 
 
Diğer taraftan, 04.11.2004 tarihinde kabul edilen 5253 sayılı Dernekler Kanununun 38. maddesi ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda yapılan değişiklikle yardım toplama faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerde İl Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
I- GENEL BİLGİLER 
A- MİSYON VE VİZYON :
Misyonumuz: Aksaray İl Dernekler Müdürlüğü olarak; insanı her şeyin merkezine alarak, gerek yerel gerekse genel anlamda sivil toplum bilincini geliştirici çalışmalar yapmak, güçlü bir  sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak ve bu yolla nitelikli insan ve  refah toplumunun oluşmasına gayret göstermektir.
Vizyonumuz : İnsan Haklarını en önemli hak kabul ederek, yaşadığı toplumun sorunlarına sahip çıkan yönetişim ve bilişim değerlendirmesini en üst düzeyde tutan, örgütlü toplumların önemini kabul eden ve bunun için  çalışarak geleceğe ümitle bakmaktır.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR :
a) Dernekler ve birliklerin kuruluş iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve   arşivlemek
b)Derneklerin izne tabi iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Dernekler ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiye ve faaliyetten alıkonması ile ilgili iş ve işlemleri izlemek.
d)Dernekler ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve izlemek.
e)Dernekler ve birliklerin  yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak.
f)  Derneklerin yurt dışından sağlayacağı ayni ve nakdi yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek.
g)Özel ve tüzel kişiliklerce 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yürütecekleri yardım toplama faaliyet sonuçlarını izlemek.
h)Dernekler ve birlikler hakkındaki ihbar,şikayet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek
i)  Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
İLETİŞİM
web: www.aksaraydernekler.gov.tr
Tel : 0 (382)  505 00 22
Faks: 0 (382)  505 00 22
Adres: Minarecik Mah. M. ALTINSOY Cad. Valilik Ek-1 Hizmet Binası Kat:2 No:5  Tel: 0382 505 00 22 Faks: 0 382 505 00 22 68100 Merkez / AKSARAY